Regulamin

1. Inicjatorem Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-LINGUA.PLUS 
jest Amermedia Sp. z o.o.

2. Przedstawicielem konkursu językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o., zajmuje się ono również opracowaniem testów. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu, w tym m.in. jest odpowiedzialny za:
– wszechstronne udzielanie informacji na temat konkursu językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS 
– dystrybucje testów konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-LINGUA.PLUS, 

– informowanie szkół o rezultatach osiągniętych przez uczniów.

3. Cele Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-LINGUA.PLUS
– zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych;
– rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim oraz niemieckim;
– wzbogacenie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim oraz niemieckim.

4. Rodzaje Konkursu Językowego

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS 
Konkurs Językowy jest organizowany dla dwóch języków:
angielskiego – English Plus i niemieckiego – Deutsch Plus.

5. Kategorie Konkursu Językowego

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS:

język angielski i niemiecki ma 9 kategorii dla uczniów poszczególnych klas (zalecane od 3 klasy szkoły podstawowej):

ENGLISH PLUS
KATEGORIE DLA KLAS
PODSTAWOWYCH
– Podstawowa 3,
– Podstawowa 4,
– Podstawowa 5,
– Podstawowa 6,
– Podstawowa 7,
– Podstawowa 8.

KATEGORIE DLA KLAS
PONADPODSTAWOWYCH
– Liceum 1,

-Liceum 2

KATEGORIE DLA KLAS
PONADGIMNAZJALNYCH

– Liceum 2 i 3.

DEUTSCH PLUS
KATEGORIE DLA KLAS
PODSTAWOWYCH
– dla uczniów po 1. roku nauki,
– dla uczniów po 2. roku nauki,
– dla uczniów po 3. roku nauki,
– dla uczniów po 4. roku nauki.

KATEGORIE DLA KLAS
PONADPODSTAWOWYCH
– dla uczniów po 1. roku nauki języka,
– dla uczniów po 2. roku nauki języka,
– dla uczniów po 3. roku nauki języka,
– dla uczniów po 4. roku nauki języka,
– dla uczniów po 5. roku nauki języka.

Testy ze znajomości języka angielskiego przygotowane przez nasze wydawnictwo, zawierają zadania w brytyjskiej odmianie języka angielskiego. Zastosowaliśmy zasady ortografii brytyjskiej oraz użyliśmy słownictwa brytyjskiego i ta odmiana stanowi punkt odniesienia przy ocenie poprawności rozwiązania naszych testów.

6. Amermedia Sp. z o.o. jest wydawnictwem wielu kursów językowych oraz serii popularnonaukowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest zakup wydawnictwa „Great Bakes” w cenie 9,30 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty uczestnictwa w olimpiadzie wiedzy.
Korzyści wynikające z przystąpienia do olimpiady przewyższają wymienioną kwotę. Są to:
– udział w konkursie,
– pogłębianie wiedzy,
– możliwość wylosowania cennych nagród.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi wydawnictwo „Great Bakes” w cenie 9,30 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty 10 zł (koszt wpłaty na konto, koszt odesłania kart odpowiedzi). Zgłoszenia szkoły można dokonać do dnia 9 października 2020 roku za pośrednictwem jednego ze sposobów:
– wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą
tradycyjną na adres:
Amercom S.A. Oddział Poznań
61-144 Poznań, ul.Na Miasteczku 12
– wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: oxford@amercom.com.pl.

– wysłać formularz bezpośrednio ze strony internetowej www.oxfordplus.pl .

Wpłaty należy kierować na konto:

AMERMEDIA SP. Z O.O.
76-200 Słupsk, ul. Św. Klary z Asyżu 13

mBank SA O. Korporacyjny Poznań
82 1140 1124 0000 5477 6900 1006

Dowód wpłaty należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóźniej w dniu konkursu. Szkoły, które nie dostarczą dowodu wpłaty nie otrzymają nagród oraz wyników.

Formularz zgłoszenia dostępny na naszej stronie www.oxfordplus.pl.

7. Konkurs Językowy OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest jednorazowy (bez eliminacji wstępnych) i przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dania 29 października 2020 roku od 10.00 do 11.00 (45 minut testu i czas na sprawy organizacyjne).
Testy są przygotowywane w ten sposób, aby uczeń bez pośpiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test powinien zakończyć się o godzinie 11.00.
Uwaga: W czasie testu nie wolno używać słowników. Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.

Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy przeliczyć i wypełnić puste miejsca na załączonej kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną z kartami odpowiedzi należy w dniu 29 października 2020 roku wysłać pocztą, listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Amercom S.A. Oddział Poznań, ul. Na Miasteczku 12, 61-144 Poznań. Karty odpowiedzi oddane po terminie nie będą odczytane, a tym samym uczniowie stracą szansę uzyskania nagrody.

8. Testy wraz z kartami odpowiedzi powinny znaleźć się w szkołach do 28 października 2020 roku (w przypadku ich braku prosimy o kontakt z biurem w Poznaniu drogą telefoniczną lub elektroniczną oxford@amercom.com.pl) .

9. Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi są podstawowym elementem Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS

10. Wyniki zostaną ogłoszone do 8 stycznia 2021 roku i rozesłane drogą pocztową lub elektroniczną do szkół (w zależności od wskazań szkoły).

11. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
– laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 pkt.
– laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt.
– laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt.
– laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt.
– laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt.
– laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem zostaną rozlosowane nagrody główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), otrzyma zestaw czterech płyt z serii „Encyklopedia II Wojny Światowej”.

12. Wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o. jest fundatorem nagród motywacyjnych. Nagrody będą przekazywane laureatom zgodnie z wynikami testu.

13. Organizatorzy OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS otrzymają zestaw sześciu książek z serii „Saga Historyczna-Angelika” . Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie co najmniej 10 uczestników. Wszystkie nagrody gwarantowane dla uczniów i nauczycieli zostaną wysłane w jednej przesyłce do 8 stycznia 2021 roku. Przedmioty mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.

15. Wszelkie aktualności o OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS można znaleźć w Internecie na stronie www.oxfordplus.pl

16. Amermedia Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn organizacyjnych, nie później jednak niż na 10 dni przed data testu organizowanego w szkołach. W przypadku odwołania pełne koszty zostaną zwrócone. Wątpliwości dotyczące wyników można zgłaszać do dwóch miesięcy od ogłoszenia wyników. Po tym czasie materiały konkursowe zostaną zniszczone.