Zapraszamy Państwa do skorzystania z okazji uczestnictwa
w konkursach przedmiotowych Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus!

OLIMPIADA WIEDZY BIOLOGIA PLUS

OLIMPIADA WIEDZY HISTORIA PLUS

OLIMPIADA WIEDZY POLONICA PLUS

OLIMPIADA WIEDZY MATEMATYKA PLUS

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych (covid-19) o terminach konkursów poinformujemy po powrocie uczniów do szkół.

OLIMPIADA WIEDZY LINGUA PLUS

Materiały konkursowe zostały rozesłane do szkół. Konkurs będzie można przeprowadzić po powrocie uczniów do szkół. Prosimy o zachowanie materiałów.

Organizator

Konkursy stanowią jedną z form rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Przyczyniają się również do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin.

Test odbywa się pod patronatem największego w Polsce wydawcy kursów językowych oraz wielu serii popularno naukowych Amermedia Sp. z o.o.

Wśród osób, które zdo­bę­dą naj­więk­szą licz­bę punk­tów (100), zo­sta­ną roz­lo­so­wa­ne cen­ne na­gro­dy:

– Tablety 7″

– Lunety

– Mikroskopy

-Rower

– Zestawy wędkarskie