» Regulamin

 

Amermedia Sp. z o.o.

26. EDYCJA

1. Inicjatorem Konkursu Językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS English Plus, Deutsch Plus, jest Amermedia Sp. z o.o.

2. Przedstawicielem konkursu językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o., zajmuję się ono również opracowaniem testów. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu, jest odpowiedzialny m.in. za:
– wszechstronne udzielanie informacji na temat konkursu
językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS,
– dystrybucję testów konkursu
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS,
– informowanie szkół o rezultatach osiągniętych przez uczniów.

3. Cele Konkursu Językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS:
– zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania ję­zy­ków obcych;
–    rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się ję­zy­kiem an­giel­skim oraz niemieckim;
–    wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się ję­zy­kiem an­giel­skim oraz niemieckim.

4. Rodzaje Konkursu Językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS.
Konkurs Językowy jest organizowany dla dwóch języków:
angielskiego – English Plus i niemieckiego – Deutsch Plus.

5. Kategorie Konkursu Językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS:
język angielski i niemiecki ma 9 kategorii dla uczniów poszczególnych klas (zalecane
od 3 klasy szkoły podstawowej):
English PLUS
kategorii dla klas
podstawowych
– Podstawowa 3,
– Podstawowa 4,
– Podstawowa 5,
– Podstawowa 6.
kategorii dla klas
ponadpodstawowych
– Gimnazjum 1,
– Gimnazjum 2,
– Gimnazjum 3,
– Liceum 1,
– Liceum 2 i 3.
Deutsch PLUS
kategorii dla klas
podstawowych
– dla uczniów po 1. roku nauki,
– dla uczniów po 2. roku nauki,
– dla uczniów po 3. roku nauki,
– dla uczniów po 4. roku nauki.
kategorii dla klas
ponadpodstawowych
– dla uczniów po 1. i 2. roku nauki języka,
– dla uczniów po 3. i 4. roku nauki języka,
– dla uczniów po 5. i 6. roku nauki języka,
– dla uczniów po 7. i 8. roku nauki języka,
– dla uczniów po 9. i 10. roku nauki języka.
6. AmermediaSp. z o.o. jest wydawnictwem wielu kursów językowych oraz serii popularno naukowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest zakup wydawnictwa „Ale Pychota” w cenie 8,80 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty uczestnictwa w olimpiadzie wiedzy.
Korzyści wynikające z przystąpienia do olimpiady przewyższają wymienioną kwotę. Są to:
– udział w konkursie,
– pogłębianie wiedzy,
– możliwość wylosowania cennych nagród.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi wydawnictwo „Ale Pychota” w cenie 8,80 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty koszt wpłaty na rachunek bankowy – 2,90 zł (według cennika Poczty Polskiej, dotyczy zgłoszeń powyżej 10 uczestników). Zgłoszenia szkoły można dokonać do 2 października 2015 roku za pośrednictwem jednego ze sposobów:
– wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres:
Amercom S.A. Oddział Poznań
61-005 Poznań, ul. Główna 12 ;
– wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: oxford@amercom.com.pl.

AMERMEDIA SP. Z O.O.
76-200 Słupsk, ul. Św. Klary z Asyżu 13
BZ WBK I O/POZNAŃ
30 1090 1463 0000 0001 1561 8835
z dopiskiem: OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES PLUS-LINGUA PLUS

Dowód wpłaty należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóźniej w dniu konkursu. Szkoły, które nie dostarczą dowodu wpłaty nie otrzymają nagród oraz wyników.

7. Konkurs Językowy OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest jednorazowy (bez eliminacji wstęp­nych) i przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dnia 23 października 2015 roku od 10.00 do 11.00 (45 minut testu i czas na sprawy or­ga­ni­za­cyj­ne).
Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez po­śpie­chu mógł od­po­wie­dzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test po­wi­nien za­koń­czyć się o godzinie 11.00.
Istotne jest, jeśli uczeń nie zajmuje miejsca w osobnej ławce, aby wpisać na karcie również na­zwi­sko osoby sie­dzą­cej obok. W ten spo­sób spraw­dza­my stopień podobieństwa odpowiedzi uczniów są­sia­du­ją­cych ze sobą dla uwia­ry­god­nie­nia wy­ni­ków.
Uwaga: W czasie testu nie wolno używać słowników. Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.
Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy przeliczyć i wypełnić puste miej­sca na załączonej kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną z kartami odpowiedzi należy w dniu 23 października 2015 roku wysłać pocztą, listem po­le­co­nym (liczy się data stempla pocztowego) na adres Amercom S.A. Od­dział w Po­zna­niu, ul. Główna 12, 61-005 Poznań. Karty odpowiedzi oddane po terminie nie będą odczytane, a tym samym ucznio­wie stracą szansę uzyskania nagrody.

8. Testy wraz z kartami odpowiedzi powinny znaleźć się w szkołach
do 22 października 2015  roku (w przypadku ich braku prosimy o kontakt z biurem w Poznaniu drogą te­le­fo­nicz­ną lub elektroniczną oxford@amercom.com.pl).

9. Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi są podstawowym elementem Kon­kur­su Ję­zy­ko­we­go OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS.

10. Wyniki zostaną ogłoszone do 8 stycznia 2016 roku i rozesłane drogą pocztową lub elek­tro­nicz­ną do szkół (w zależności od wskazań szkoły).

11. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 punktów,
laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt,
laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt,
laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt,
laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt,
laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

enc_zwierzat

Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem zostaną rozlosowane nagrody główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), otrzyma książkę z serii „Wielka Encyklopedia Zwierząt”.

12. Wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o.
jest fundatorem nagród mo­ty­wa­cyj­nych. Lista na­gród jest przedstawiona na stro­nie in­ter­ne­to­wej:

www.oxfordplus.pl/prize.

Grand prix – ROWER ELEKTRYCZNY

Lista pozostałych nagród, które zostaną
rozlosowane wśród najlepszych laureatów:
Wielka Encyklopedia Geografii;
Wielka Encyklopedia Oxford;
DO WYBORU:
Love Beads lub Luneta.

Nagrody będą przekazywane laureatom zgodnie z wynikami testu.
Główni Nagrodzeni są zobowiązani zapłacić podatek od wygranej zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

13. Organizatorzy OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS  otrzymają zestaw „Ach Pychota”. Nagrody wysyłane losowo. Dodatkowo szkoła, która zgłosi chęć uczestnictwa w konkursie, za każde zakupione 30 wydawnictw otrzyma stylowe pudełko. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie co najmniej 10 uczestników. Wszystkie nagrody gwarantowane dla uczniów, nauczycieli oraz szkół zostaną wysłane w jednej przesyłce do 18 grudnia 2015 roku. Przedmioty mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do prze­pro­wa­dze­nia testu kon­tro­l­ne­go w przypadku wy­ni­ków wska­zu­ją­cych na niesamodzielną pracę uczest­ni­ków.

15. Wszelkie aktualności o
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS
można znaleźć w Internecie na stronie www.oxford­plus.pl.

16. Amermedia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z waż­nych przy­czyn organizacyjnych, nie później jednak niż na 10 dni przed datą testu organizowanego w szkołach. W przypadku odwołania konkursu pełne koszty zostaną zwrócone.

Biuro

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS- LINGUA.PLUS
czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00,
ul. Na Miasteczku 12,
Poznań, tel. 61-8583849,
e-mail: oxford@amercom.com.pl

Nagroda specjalna dla szkoły:

STYLOWE PUDEŁKO

drewniane_pudelko