» Regulamin

 

Amermedia Sp. z o.o.

30. EDYCJA

1. Inicjatorem Konkursu Językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS English Plus, Deutsch Plus, jest Amermedia Sp. z o.o.

2. Przedstawicielem konkursu językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o., zajmuję się ono również opracowaniem testów. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu, jest odpowiedzialny m.in. za:
– wszechstronne udzielanie informacji na temat konkursu
językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS,
– dystrybucję testów konkursu
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS,
– informowanie szkół o rezultatach osiągniętych przez uczniów.

3. Cele Konkursu Językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS:
– zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania ję­zy­ków obcych;
–    rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się ję­zy­kiem an­giel­skim oraz niemieckim;
–    wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się ję­zy­kiem an­giel­skim oraz niemieckim.

4. Rodzaje Konkursu Językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS.
Konkurs Językowy jest organizowany dla dwóch języków:
angielskiego – English Plus i niemieckiego – Deutsch Plus.

5. Kategorie Konkursu Językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS:
język angielski i niemiecki ma 9 kategorii dla uczniów poszczególnych klas (zalecane
od 3 klasy szkoły podstawowej):
English PLUS
KATEGORIE DLA KLAS PODSTAWOWYCH
– Podstawowa 3,
– Podstawowa 4,
– Podstawowa 5,
– Podstawowa 6,
– Podstawowa 7.
KATEGORIE DLA KLAS PONADPODSTAWOWYCH
– Gimnazjum 2,
– Gimnazjum 3,
– Liceum 1,
– Liceum 2 i 3.
Deutsch PLUS
KATEGORIE DLA KLAS PODSTAWOWYCH
– dla uczniów po 1. roku nauki,
– dla uczniów po 2. roku nauki,
– dla uczniów po 3. roku nauki,
– dla uczniów po 4. roku nauki.
KATEGORIE DLA KLAS PONADPODSTAWOWYCH
– dla uczniów po 1. i 2. roku nauki języka,
– dla uczniów po 3. i 4. roku nauki języka,
– dla uczniów po 5. i 6. roku nauki języka,
– dla uczniów po 7. i 8. roku nauki języka,
– dla uczniów po 9. i 10. roku nauki języka.
6. Amermedia Sp. z o.o. jest wydawnictwem wielu kursów językowych oraz serii popularno naukowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest zakup wydawnictwa „Świat Dinozaurów” w cenie 9,30 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty uczestnictwa w olimpiadzie wiedzy.
Korzyści wynikające z przystąpienia do olimpiady przewyższają wymienioną kwotę. Są to:
– udział w konkursie,
– pogłębianie wiedzy,
– możliwość wylosowania cennych nagród.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi wydawnictwo „Świat Dinozaurów” w cenie 9,30 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty 10 zł (koszt wpłaty na konto, koszt odesłania kart odpowiedzi). Zgłoszenia szkoły można dokonać do 6 października 2017 roku za pośrednictwem jednego ze sposobów:
– wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres:
Amercom S.A. Oddział Poznań
61-005 Poznań, ul. Główna 12 ;
– wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: oxford@amercom.com.pl.

AMERMEDIA SP. Z O.O.
76-200 Słupsk, ul. Św. Klary z Asyżu 13
BGŻ BNP Paribas S.A. O/POZNAŃ
07 2030 0045 1110 0000 0280 8420
z dopiskiem: OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES PLUS-LINGUA PLUS

Dowód wpłaty należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóźniej w dniu konkursu. Szkoły, które nie dostarczą dowodu wpłaty nie otrzymają nagród oraz wyników.

7. Konkurs Językowy OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest jednorazowy (bez eliminacji wstępnych) i przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dnia 27 października 2017 roku od 10.00 do 11.00 (45 minut testu i czas na sprawy or­ga­ni­za­cyj­ne).
Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez po­śpie­chu mógł od­po­wie­dzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test po­wi­nien za­koń­czyć się o godzinie 11.00.
Istotne jest, jeśli uczeń nie zajmuje miejsca w osobnej ławce, aby wpisać na karcie również na­zwi­sko osoby sie­dzą­cej obok. W ten spo­sób spraw­dza­my stopień podobieństwa odpowiedzi uczniów są­sia­du­ją­cych ze sobą dla uwia­ry­god­nie­nia wy­ni­ków.
Uwaga: W czasie testu nie wolno używać słowników. Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.
Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy przeliczyć i wypełnić puste miej­sca na załączonej kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną z kartami odpowiedzi należy w dniu 27 października 2017 roku wysłać pocztą, listem po­le­co­nym (liczy się data stempla pocztowego) na adres Amercom S.A. Od­dział w Po­zna­niu, ul. Główna 12, 61-005 Poznań. Karty odpowiedzi oddane po terminie nie będą odczytane, a tym samym ucznio­wie stracą szansę uzyskania nagrody.

8. Testy wraz z kartami odpowiedzi powinny znaleźć się w szkołach
do  26 października 2017 roku (w przypadku ich braku prosimy o kontakt z biurem w Poznaniu drogą te­le­fo­nicz­ną lub elektroniczną oxford@amercom.com.pl).

9. Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi są podstawowym elementem Kon­kur­su Ję­zy­ko­we­go OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS.

10. Wyniki zostaną ogłoszone do  5 stycznia 2018 roku i rozesłane drogą pocztową lub elektroniczną do szkół (w zależności od wskazań szkoły).

11. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 punktów,
laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt,
laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt,
laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt,
laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt,
laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem zostaną rozlosowane nagrody główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), trzy płyty DVD z serii”Dziki Świat Zwierząt”.

 

12. Wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o.
jest fundatorem nagród mo­ty­wa­cyj­nych.

 

Nagrody będą przekazywane laureatom zgodnie z wynikami testu. Główni Nagrodzeni są zobowiązani zapłacić podatek od wygranej zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

13. Organizatorzy OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS  otrzymają zestaw „Ale Pychota”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie co najmniej 10 uczestników. Wszystkie nagrody gwarantowane dla uczniów i nauczycieli zostaną wysłane w jednej przesyłce do 15 grudnia 2017 roku. Przedmioty mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do prze­pro­wa­dze­nia testu kon­tro­l­ne­go w przypadku wy­ni­ków wska­zu­ją­cych na niesamodzielną pracę uczest­ni­ków.

15. Wszelkie aktualności o
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS
można znaleźć w Internecie na stronie www.oxford­plus.pl.

16. Amermedia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z waż­nych przy­czyn organizacyjnych, nie później jednak niż na 10 dni przed datą testu organizowanego w szkołach. W przypadku odwołania konkursu pełne koszty zostaną zwrócone.

Biuro

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS- LINGUA.PLUS
czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00,
ul. Na Miasteczku 12,
Poznań, tel. 61-8583849,
e-mail: oxford@amercom.com.pl

Prezent dla organizatora:

Kolekcja „ALE PYCHOTA”