» Regulamin

Amermedia Sp. z o.o.

23. EDYCJA

1. Inicjatorem Konkursu Językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS English Plus, Deutsch Plus, jest Amercom S.A.

2. Przedstawicielem konkursu językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest wydawnictwo Amercom S.A., zajmuję się ono również opracowaniem testów. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu, jest odpowiedzialny m.in. za:
– wszechstronne udzielanie informacji na temat konkursu
językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS,
– dystrybucję testów konkursu
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS,
– informowanie szkół o rezultatach osiągniętych przez uczniów.

3. Cele Konkursu Językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS:
– zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania ję­zy­ków obcych;
–    rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się ję­zy­kiem an­giel­skim oraz niemieckim;
–    wzbogacanie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się ję­zy­kiem an­giel­skim oraz niemieckim.

4. Rodzaje Konkursu Językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS.
Konkurs Językowy jest organizowany dla dwóch języków:
angielskiego – English Plus i niemieckiego – Deutsch Plus.

5. Kategorie Konkursu Językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS:
język angielski i niemiecki ma 9 kategorii dla uczniów poszczególnych klas (zalecane
od 3 klasy szkoły podstawowej):
English PLUS
kategorii E dla klas
podstawowych
– Podstawowa 3,
– Podstawowa 4,
– Podstawowa 5,
– Podstawowa 6.
kategorii E dla klas
ponadpodstawowych
– Gimnazjum 1,
– Gimnazjum 2,
– Gimnazjum 3,
– Liceum 1,
– Liceum 2 i 3.
Deutsch PLUS
kategorii E dla klas
podstawowych
– dla uczniów po 1. roku nauki,
– dla uczniów po 2. roku nauki,
– dla uczniów po 3. roku nauki,
– dla uczniów po 4. roku nauki.
kategorii E dla klas
ponadpodstawowych
– dla uczniów po 1. i 2. roku nauki języka,
– dla uczniów po 3. i 4. roku nauki języka,
– dla uczniów po 5. i 6. roku nauki języka,
– dla uczniów po 7. i 8. roku nauki języka,
– dla uczniów po 9. i 10. roku nauki języka.
6. Amercom S.A. jest wydawnictwem wielu kursów językowych oraz serii popularno naukowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu językowego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest wpłacenie nauczycielowi 8,80 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty uczestnictwa w olimpiadzie wiedzy.
Korzyści wynikające z przystąpienia do olimpiady przewyższają wymienioną kwotę. Są to:
– udział w konkursie,
– pogłębianie wiedzy,
– możliwość wylosowania cennych nagród.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który wpłaci nauczycielowi 8,80 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty koszt wpłaty na rachunek bankowy – 2,50 zł (według cennika Poczty Polskiej, dotyczy zgłoszeń powyżej 10 uczestników). Zgłoszenia szkoły można dokonać do 21 marca 2014 roku za pośrednictwem jednego ze sposobów:
– wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem wpłaty pocztą tradycyjną na adres:
Amercom S.A. Oddział Poznań
61-005 Poznań, ul. Główna 12 ;
- wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem
wpłaty na adres e-mail: oxford@amercom.com.pl.
Zgłoszenia bez dowodu wpłaty nie będą uwzględniane, a szkoły nie otrzymają zadań konkursowych.
AMERCOM S.A.
61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6
BZ WBK I O/POZNAŃ
33 1090 1463 0000 0001 0109 9918
z dopiskiem: OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS

7. Konkurs Językowy OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest jednorazowy (bez eliminacji wstęp­nych) i przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dnia 11 kwietnia 2014 roku od 10.00 do 11.00 (45 minut testu i czas na sprawy or­ga­ni­za­cyj­ne).
Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez po­śpie­chu mógł od­po­wie­dzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test po­wi­nien za­koń­czyć się o godzinie 11.00.
Istotne jest, jeśli uczeń nie zajmuje miejsca w osobnej ławce, aby wpisać na karcie również na­zwi­sko osoby sie­dzą­cej obok. W ten spo­sób spraw­dza­my stopień podobieństwa odpowiedzi uczniów są­sia­du­ją­cych ze sobą dla uwia­ry­god­nie­nia wy­ni­ków.
Uwaga: W czasie testu nie wolno używać słowników. Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.
Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy przeliczyć i wypełnić puste miej­sca na załączonej kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną z kartami odpowiedzi należy w dniu 11 kwietnia 2014 roku wysłać pocztą, listem po­le­co­nym (liczy się data stempla pocztowego) na adres Amercom S.A. Od­dział w Po­zna­niu, ul. Główna 12, 61-005 Poznań. Karty odpowiedzi oddane po terminie nie będą odczytane, a tym samym ucznio­wie stracą szansę uzyskania nagrody. Karty konkursowe można też wydrukować w razie potrzeby z naszej strony in­ter­ne­to­wej www.oxfordplus.pl/test.

8. Testy wraz z kartami odpowiedzi powinny znaleźć się w szkołach
do 10 kwietnia 2014 roku (w przypadku ich braku prosimy o kontakt z biurem w Poznaniu drogą te­le­fo­nicz­ną lub elektroniczną oxford@amercom.com.pl).

9. Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi są podstawowym elementem Kon­kur­su Ję­zy­ko­we­go OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS.

10. Wyniki zostaną ogłoszone do 10 czerwca 2014 roku i rozesłane drogą pocztową lub elek­tro­nicz­ną do szkół (w zależności od wskazań szkoły).

11. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 punktów,
laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt,
laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt,
laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt,
laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt,
laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Untitled-4Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem zostaną rozlosowane nagrody główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), otrzyma książkę „Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy”.

12. Wydawnictwo Amercom S.A. jest fundatorem nagród mo­ty­wa­cyj­nych. Lista na­gród jest przedstawiona na stro­nie
in­ter­ne­to­wej:
www.oxfordplus.pl/prize.

Grand prix - Tablet NEXUS 7

Lista pozostałych nagród, które zostaną
rozlosowane wśród najlepszych laureatów:
Wielka Encyklopedia Geografii;
Wielka Encyklopedia Oxford;
DO WYBORU:
Lve Beads lub Luneta.

Nagrody będą przekazywane laureatom zgodnie z wynikami testu.
Główni Nagrodzeni są zobowiązani zapłacić podatek od wygranej zgodnie z ustawą
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

13. Organizatorzy OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS  otrzymają do wyboru zegarek damski PARIS lub męski PLATINUM. Dodatkowo szkoła, która zgłosi chęć uczestnictwa w konkursie, za każde zgłoszone 30 osób otrzyma zestaw 10 numerów Magic Happy English z Magicznym Piórem. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie co najmniej 10 uczestników. Wszystkie nagrody gwarantowane dla uczniów, nauczycieli oraz szkół zostaną wysłane w jednej przesyłce do 16 maja 2014 roku.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do prze­pro­wa­dze­nia testu kon­tro­l­ne­go w przypadku wy­ni­ków wska­zu­ją­cych na niesamodzielną pracę uczest­ni­ków.

15. Wszelkie aktualności o
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS
można znaleźć w Internecie na stronie www.oxford­plus.pl.

16. Amercom S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z waż­nych przy­czyn organizacyjnych, nie później jednak niż na 10 dni przed datą testu organizowanego w szkołach. W przypadku odwołania konkursu pełne koszty zostaną zwrócone.

Biuro
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS- LINGUA.PLUS
czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00,
ul. Gro­cho­we Łąki 6,
Poznań, tel. 61-8583849,
e-mail: oxford@amercom.com.pl

Nagroda specjalna dla szkoły:
Zestaw „Magic Happy English”

Untitled-5