» Regulamin

Amermedia Sp. z o.o.

12. EDYCJA

1. Inicjatorem Konkursu Historycznego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-HISTORIA.PLUS
jest Amermedia Sp. z o.o.

2. Przedstawicielem Konkursu Historycznego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-HISTORIA.PLUS jest wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o., zajmuje się ono również opracowaniem
testów. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu, m.in. je.st odpowiedzialny za:

– wszechstronne udzielanie informacji na temat Konkursu Historycznego, OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-HISTORIA.PLUS
– dystrybucję testów Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-HISTORIA.PLUS do szkół,
które zadeklarowały chęć uczestnictwa,
– informowanie szkół o rezultatach osiągniętych przez uczniów,

3. Kategorie Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-HISTORIA.PLUS. Konkurs Historyczny ma kilka kategorii,w zależności od klasy, w której uczy się uczestnik:
– kategoria Podstawowa 4
– kategoria Podstawowa 5
– kategoria Podstawowa 6
– kategoria Gimnazjum 1
– kategoria Gimnazjum 2
– kategoria Gimnazjum 3
– kategoria Liceum 1
– kategoria Liceum 2
– kategoria Liceum 3

Zakres materiału w formularzu.

4. Amermedia Sp. z o.o. jest wydawnictwem wielu kursów językowych oraz serii popularno-naukowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu historycznego jest zakup książki wraz z filmem „Przystanek Alaska” w cenie 8,00 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty zakupu wydawnictwa i uczestnictwa
w olimpiadzie wiedzy. Korzyści wynikające z zakupu wydawnictwa przewyższają wymienioną kwotę. Są to:
– udział w konkursie
– pogłębianie wiedzy
– możliwość wylosowania cennych nagród

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi książkę wraz z filmem DVD „Przystanek Alaska” w cenie 8,00 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty koszt wpłaty na rachunek bankowy – 2,50 zł (według cennika Poczty Polskiej, dotyczy zgłoszeń powyżej 10 uczestników). Zgłoszenia szkoły można dokonać do dnia 27 września 2013 roku za pośrednictwem jednego ze sposobów :

– wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem wpłaty za zakupione wydawnictwa pocztą tradycyjną na adres:

Amercom S.A. Oddział Poznań
61-005 Poznań,
ul. Główna 12;

– wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty za zakupione wydawnictwa na adres e-mail: historia@amercom.com.pl.

Zgłoszenia bez dowodu wpłaty nie będą uwzględniane, a szkoły nie otrzymają zadań konkursowych.

AMERCOM S.A.
61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6
BZ WBK I O/POZNAŃ
33 1090 1463 0000 0001 0109 9918
z dopiskiem: TEST HISTORIA-OXFORD. PLUS

5. Konkurs OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-HISTORIA.PLUS ma charakter jednorazowy (bez eliminacji wstępnych) i przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dnia
18 października 2013 roku w godzinach od 10.00 do 11.00, (w tym 45 minut testu po odjęciu czasu na sprawy organizacyjne). Testy są przygotowane w ten sposób,
aby uczeń bez pośpiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test powinien zakończyć się o godzinie 11.00.
Istotne jest, jeśli uczeń nie zajmuje miejsca w osobnej ławce, aby wpisać na karcie również nazwisko osoby siedzącej obok. W ten sposób sprawdzamy stopień podobieństwa
odpowiedzi uczniów sąsiadujących ze sobą dla uwiarygodnienia wyników.

Uwaga: Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.
Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy przeliczyć i wypełnić miejsca na załączonej kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną z kartami odpowiedzi należy w dniu 18 października 2013 roku wysłać pocztą, listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Amercom S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Główna 12, 61-005 Poznań.
Karty odpowiedzi wysłane po terminie nie będą odczytane, a tym samym uczniowie stracą szansę uzyskania nagrody. Karty konkursowe można też wydrukować w razie
potrzeby z naszej strony internetowej www.oxfordplus.pl.

6. Testy wraz z kartami odpowiedzi powinny znaleźć się w szkołach do 17 października roku (w przypadku ich braku prosimy o kontakt z biurem
w Poznaniu drogą telefoniczną lub elektroniczną historia@amercom.com.pl).

7. Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi są podstawowym elementem Konkursu Historycznego.

8. Wyniki zostaną ogłoszone do 10 stycznia 2014 roku i rozesłane drogą pocztową lub elektroniczną do szkół (w zależności od wskazań szkoły).

9. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
– laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 punktów,
– laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt,
– laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt,
– laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt,
– laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt,
– laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem zostaną rozlosowane nagrody główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów 100), otrzyma czterokolorowy długopis oraz dwa filmy DVD „Wielkie
Tajemnice Historii”.

10. Wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o. jest fundatorem nagród motywacyjnych. Lista nagród jest przedstawiona na stronie internetowej: www.oxfordplus.pl.

Grand prix – Tablet NEXUS 7

Lista pozostałych nagród, które zostaną rozlosowane wśród najlepszych laureatów:

– Wielka Encyklopedia Geografii,
– Wielka Encyklopedia Oxford,
– Love Beads,
– Luneta.

Nagrody będą przekazywane laureatom zgodnie z wynikami testu. Główni Nagrodzeni są zobowiązani zapłacić podatek od wygranej zgodnie
z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

11. Organizatorzy OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-HISTORIA.PLUS dostaną od nas 6 płyt z kolekcji „Święty”. Dodatkowo szkoła, która zgłosi chęć uczestnictwa w konkursie, za każde zakupione 30 książek otrzyma zestaw
30 wydawnictw wraz z filmem DVD „Historia II Wojny Światowej”.
Minimalna liczba zgłoszonych osób to 10. Wszystkie zakupione książki oraz nagrody dla organizatorów
i szkół zostaną wysłane w jednej przesyłce do 13 grudnia 2013 roku.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na niesamodzielną pracę uczestników.

13. Wszelkie aktualności o OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-HISTORIA.PLUS można znaleźć w Internecie na stronie: www.oxfordplus.pl.

14. Pytania w sprawie OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-HISTORIA.PLUS można przesłać pocztą elektroniczną na adres: historia@amercom.com.pl

15. Amermedia Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn organizacyjnych, nie później jednak niż na 10 dni przed datą testu organizowanego w szkołach.W przypadku odwołania pełne koszty zostaną zwrócone.

Biuro OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-HISTORIA.PLUS czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00,
ul. Grochowe Łąki 6, Poznań,
tel. 061-8583849,
e-mail: historia@amercom.com.pl.

Nagroda specjalna dla szkoły: „WIELKA ENCYKLOPEDIA OXFORD”WRAZ ZE STYLOWYM REGAŁEM