» Regulamin

Amermedia Sp. z o.o.

12. EDYCJA

1. Inicjatorem Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-BIOLOGIA.PL jest Amermedia Sp. z o.o.

2. Przedstawicielem OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-BIOLOGIA.PL w Polsce jest wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A.

zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu, w tym m.in. jest odpowiedzialny za:
– wszechstronne udzielanie informacji na temat Konkursu biologicznego
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-BIOLOGIA.PL
– dystrybucje testów Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-BIOLOGIA.PL do szkól, które
zadeklarowały chęć uczestnictwa
– informowanie szkól o rezultatach osiągniętych przez uczniów

3. Kategorie Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-BIOLOGIA.PL

Konkurs biologiczny ma kilka kategorii, w zależności od klasy, w której uczy się uczestnik:

– kategoria Podstawowa 4

– kategoria Podstawowa 5

– kategoria Podstawowa 6

– kategoria Gimnazjum 1

– kategoria Gimnazjum 2

– kategoria Gimnazjum 3

– kategoria Liceum 1

– kategoria Liceum 2

– kategoria Liceum 3

Zakres materialu w formularzu.

4. Amermedia Sp. z o.o. jest wydawnictwem wielu kursów językowych oraz serii popularno
naukowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu biologiczno-przyrodniczego jest zakup książki wraz z filmem DVD „Przystanek Alaska” w cenie 8,00 zł.
Korzyści wynikające z zakupu wydawnictwa przewyższają wymienioną kwotę. Są to:
* udział w konkursie
* pogłębianie wiedzy
* możliwość wylosowania cennych nagród

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi książki wraz z filmem DVD „Przystanek Alaska” w cenie 8,00 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty koszt wpłaty na rachunek bankowy – 2,50 zł (według cennika Poczty Polskiej, dotyczy zgłoszeń powyżej 10 uczestników). Zgłoszenia szkoły można dokonać do dnia 27 września 2013 roku za pośrednictwem jednego ze sposobów:

* wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem wpłaty za zakupione wydawnictwa pocztą tradycyjną na adres:

Amercom S.A. Oddział Poznań
61-005 Poznań,
ul. Główna 12;

* wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z dowodem wpłaty za zakupione wydawnictwa na adres e-mail: biologia@amercom.com.pl.

Zgłoszenia bez dowodu wpłaty nie będą uwzględniane, a szkoły nie otrzymają zadań konkursowych.

AMERCOM S.A.
61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6
BZ WBK I O/POZNAŃ
33 1090 1463 0000 0001 0109 9918

z dopiskiem: OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-BIOLOGIA.PL


5. Konkurs OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-BIOLOGIA.PL ma charakter jednorazowy (bez eliminacji wstępnych) i przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dnia 18 października 2013 r. w godzinach od 10.00 do 11.00, w tym 45 minut testu po odjęciu czasu na sprawy organizacyjne. Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pospiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test powinien zakończyć się o godzinie 11.00. Istotne jest, jeśli uczeń nie zajmuje miejsca w osobnej ławce, aby wpisać na karcie również nazwisko osoby siedzącej obok. W ten sposób sprawdzamy stopień podobieństwa odpowiedzi uczniów sąsiadujących ze sobą dla uwiarygodnienia wyników.

Uwaga: Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.

Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy przeliczyć i wypełnić miejsca na załączonej kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotna z kartami odpowiedzi należy w dniu 18 października 2013 r. wysłać poczta, listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Amercom S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Główna 12, 61- 005 Poznań

Karty odpowiedzi wysłane po terminie nie będą odczytane, a tym samym uczniowie stracą szanse uzyskania nagrody. Karty konkursowe można tez wydrukować w razie potrzeby z naszej strony internetowej www.oxfordplus.pl

6. Testy wraz z kartami odpowiedzi powinny znaleźć się w szkołach do 17 października 2013 r.
(w przypadku ich braku prosimy o kontakt z biurem w Poznaniu droga telefoniczna lub elektroniczna biologia@amercom.com.pl ).

7. Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi są podstawowym elementem Konkursu Biologiczno-Przyrodniczego.

8. Wyniki zostaną ogłoszone do 10 stycznia 2014 r. i rozesłane droga pocztowa lub elektroniczna do szkól (w zależności od wskazań szkoły).

9. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalna liczba 100 punktów

laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt
laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt
laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt
laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt
laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem zostaną rozlosowane nagrody główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), otrzyma czterokolorowy długopis oraz dwa filmy DVD „Wielkie Tajemnice Historii”.

10. Amermedia Sp. z o.o. jest fundatorem nagród motywacyjnych. Lista nagród jest przedstawiona na stronach internetowych www.oxfordplus.pl

Grand Prix – Tablet Nexus 7

Lista pozostałych nagród, które zostanąrozlosowane wśród najlepszych z laureatów:

– Wielka Encyklopedia Geografii,
– Wielka Encyklopedia Oxford,
– LoVE BEADS,
– Mikroskop.

Nagrody będą przekazywane laureatom zgodnie z wynikami testu.

11. Organizatorzy OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-BIOLOGIA.PL dostaną
od nas zestaw 6 płyt z kolekcji „Święty”. Dodatkowo szkoła, która zgłosi chęć uczestnictwa w konkursie, za każde zakupione 30 książek otrzyma zestaw 30 wydawnictw wraz z filmem DVD „Historia II Wojny Światowej”. Minimalna liczba zgłoszonych osób to 10. Wszystkie zakupione
wydawnictwa oraz nagrody dla organizatorów i szkół zostaną wysłane w jednej przesyłce do 13 grudnia 2013 roku.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.

13. Wszelkie aktualności o OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-BIOLOGIA.PL można znaleźć w Internecie na stronie www.oxfordplus.pl

14. Pytania w sprawie OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-BIOLOGIA.PL można przesłać poczta elektroniczna na adres:
biologia@amercom.com.pl

15. OXFORD EDUCATIONAL zastrzegają sobie prawo do odwolania konkursu z waznych przyczyn organizacyjnych, nie pózniej jednak niz na 10 dni przed data testu organizowanego w szkolach.
W przypadku odwolania pelne koszty zostana zwrócone

Biuro OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-BIOLOGIA.PL czynne:
codziennie od 10.00-16.00,
ul. Grochowe Laki 6, Poznan,
tel. 0-61-8583849 e-mail: biologia@amercom.com.pl