» Regulamin

Amermedia Sp. z o.o.

BIOLOGIA.PLUS/HISTORIA.PLUS 20. EDYCJA

POLONICA.PLUS

18. EDYCJA

1. Inicjatorem Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS jest
Amermedia Sp. z o.o.

2. Przedstawicielem OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS jest wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o., zajmuję się ono również opracowaniem testów. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi
konkursu, jest odpowiedzialny m.in. za:
– wszechstronne udzielanie informacji na temat konkursu językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS
– dystrybucję testów Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS do szkół, które zadeklarowały chęć uczestnictwa,
– informowanie szkół o rezultatach osiągniętych przez uczniów.

 3. Kategorie Konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS

Konkurs językowy ma kilka kategorii, w zależności od klasy, w której uczy się uczestnik:

BIOLOGIA.PLUS/
HISTORIA.PLUS
– kategoria Podstawowa 4
– kategoria Podstawowa 5
– kategoria Podstawowa 6
– kategoria Podstawowa 7
– kategoria Gimnazjum 2
– kategoria Gimnazjum 3
– kategoria Liceum 1
POLONICA.PLUS
– kategoria Podstawowa 4
– kategoria Podstawowa 5
– kategoria Podstawowa 6
– kategoria Podstawowa 7
– kategoria Gimnazjum 2
– kategoria Gimnazjum 3
– kategoria Liceum 1
– kategoria Liceum 2
– kategoria Liceum 3

Zakres materiału w formularzu.

4. Amermedia Sp. z o.o. jest wydawnictwem wielu kursów językowych oraz serii
popularno naukowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakup
wydawnictwa „Świat Dinozaurów” w cenie 9,30 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty uczestnictwa w olimpiadzie wiedzy.
Korzyści wynikające z przystąpienia do olimpiady przewyższają wymienioną kwotę. Są to:
– udział w konkursie,
– pogłębianie wiedzy,
– możliwość wylosowania cennych nagród.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi wydawnictwo „Świat Dinozaurów” w cenie 9,30 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty 10 zł (koszt wpłaty na konto, koszt odesłania kart odpowiedzi). Zgłoszenia szkoły można dokonać do dnia 2 października 2017 roku za pośrednictwem jednego ze sposobów:
– wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres:

Amercom S.A. Oddział Poznań
61-005 Poznań, ul. Główna 12;

– wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: biologia@amercom.com.pl/historia@amercom.com.pl/
polonica@amercom.com.pl.

AMERMEDIA SP. Z O.O.
76-200 Słupsk, ul. Św. Klary z Asyżu 13
BGŻ BNP Paribas S.A. O/POZNAŃ
07 2030 0045 1110 0000 0280 8420
z dopiskiem OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-BIOLOGIA.PLUS/
HISTORIA.PLUS/POLONICA.PLUS/

Dowód wpłaty należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóźniej w dniu konkursu. Szkoły, które nie dostarczą dowodu wpłaty nie otrzymają nagród oraz wyników.

5. Konkurs OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-POLONICA.PLUS ma charakter jednorazowy (bez eliminacji wstępnych) i przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dnia 23 października 2017 roku w godzinach od 10.00 do 11.00, (w tym 45 minut testu po odjęciu czasu na sprawy organizacyjne). Testy są przygotowane w ten sposób, aby uczeń bez pośpiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test powinien zakończyć się o godzinie 11.00.

Istotne jest, jeśli uczeń nie zajmuje miejsca w osobnej ławce, aby wpisać na karcie również nazwisko osoby siedzącej obok. W ten sposób sprawdzamy stopień podobieństwa odpowiedzi uczniów sąsiadujących ze sobą dla uwiarygodnienia wyników.

Uwaga: Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.

Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy przeliczyć i wypełnić miejsca
na załączonej kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną z kartami odpowiedzi należy
w dniu 23 października 2017 roku wysłać pocztą, listem poleconym (liczy się data
stempla pocztowego) na adres:

Amercom S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Główna 12, 61-005 Poznań

Karty odpowiedzi wysłane po terminie nie będą odczytane, a tym samym uczniowie stracą szansę uzyskania nagrody.

6. Testy wraz z kartami odpowiedzi powinny znaleźć się w szkołach do 20 października 2017 roku (w przypadku ich braku prosimy o kontakt z biurem w Poznaniu drogą telefoniczną lub elektroniczną biologia@amercom.com.pl / historia@amercom.com.pl / polonica@amercom.com.pl)

7. Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi są podstawowym elementem
Konkursu Biologiczno-Przyrodniczego.

8. Wyniki zostaną ogłoszone do 5 stycznia 2018 roku i rozesłane drogą pocztową lub elektroniczną do szkół (w zależności od wskazań szkoły).

9. Laureatami konkursu sa wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalna liczba 100 punktów
– laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt

laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt
laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt
laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt
laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem zostaną rozlosowane nagrody
główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), otrzyma trzy płyty z serii „Dziki Świat Zwierząt”.

10. Wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o. jest fundatorem nagród motywacyjnych. Lista nagród jest przedstawiona na stronie internetowej: www.oxfordplus.pl/prize.

 

Nagrody będą przekazywane laureatom zgodnie z wynikami testu.

Główni Nagrodzeni są zobowiązani zapłacić podatek od wygranej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

11. Organizatorzy OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS otrzymają zestaw płyt „Co ludzie powiedzą”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie co najmniej 10 uczestników. Wszystkie nagrody gwarantowane dla uczniów, nauczycieli oraz szkół zostaną wysłane w jednej przesyłce do 15 grudnia 2017 roku. Przedmioty mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na niesamodzielną pracę uczestników.

13. Wszelkie aktualności o OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS
można znaleźć w Internecie na stronie: www.oxfordplus.pl.

14. Pytania w sprawie OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS
można przesłać pocztą elektroniczną na adres:
biologia@amercom.com.pl/
historia@amercom.com.pl/polonica@amercom.com.pl.


15. Amermedia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn organizacyjnych, nie później jednak niż na 10 dni przed datą testu organizowanego w szkołach. W przypadku odwołania pełne koszty zostaną zwrócone.

Biuro
OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-POLONICA.PLUS czynne:
codziennie od 10.00-16.00,
ul. Na Miasteczku 12,
Poznań, tel. 61-8583849,
e-mail: biologia@amercom.com.pl
historia@amercom.com.pl
polonica@amercom.com.pl.

PREZENT DLA ORGANIZATORA:

ZESTAW PŁYT „CO LUDZIE POWIEDZĄ”.