Regulamin

 

AMERMEDIA SP. Z O.O.

31. EDYCJA

1. Inicjatorem Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-LINGUA.PLUS 
jest Amermedia Sp. z o.o.

2. Przedstawicielem konkursu językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o., zajmuje się ono również opracowaniem testów. Oddział w Poznaniu wydawnictwa Amercom S.A. zajmuje się sprawami organizacyjnymi konkursu, w tym m.in. jest odpowiedzialny za:
– wszechstronne udzielanie informacji na temat konkursu językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS 
– dystrybucje testów konkursu OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-LINGUA.PLUS, 

– informowanie szkół o rezultatach osiągniętych przez uczniów.

3. Cele Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-
-LINGUA.PLUS
– zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języków obcych;
– rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim oraz niemieckim;
– wzbogacenie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim oraz niemieckim.

4. Rodzaje Konkursu Językowego

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS 
Konkurs Językowy jest organizowany dla dwóch języków:
angielskiego – English Plus i niemieckiego – Deutsch Plus.

5. Kategorie Konkursu Językowego

OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS:

język angielski i niemiecki ma 9 kategorii dla uczniów poszczególnych klas (zalecane od 3 klasy szkoły podstawowej):

ENGLISH PLUS
KATEGORIE DLA KLAS
PODSTAWOWYCH
– Podstawowa 3,
– Podstawowa 4,
– Podstawowa 5,
– Podstawowa 6,
– Podstawowa 7.

ENGLISH PLUS
KATEGORIE DLA KLAS
PONADPODSTAWOWYCH
– Gimnazjum 2,
– Gimnazjum 3,
– Liceum 1,
– Liceum 2 i 3.

DEUTSCH PLUS
KATEGORIE DLA KLAS
PODSTAWOWYCH
– dla uczniów po 1. roku nauki,
– dla uczniów po 2. roku nauki,
– dla uczniów po 3. roku nauki,
– dla uczniów po 4. roku nauki.

DEUTSCH PLUS
KATEGORIE DLA KLAS
PONADPODSTAWOWYCH
– dla uczniów po 1. i 2. roku nauki języka,
– dla uczniów po 3. i 4. roku nauki języka,
– dla uczniów po 5. i 6. roku nauki języka,
– dla uczniów po 7. i 8. roku nauki języka,
– dla uczniów po 9. i 10. roku nauki języka.

Testy ze znajomości języka angielskiego przygotowane przez nasze wydawnictwo, zawierają zadania w brytyjskiej odmianie języka angielskiego. Zastosowaliśmy zasady ortografii brytyjskiej oraz użyliśmy słownictwa brytyjskiego i ta odmiana stanowi punkt odniesienia przy ocenie poprawności rozwiązania naszych testów.

6. Amermedia Sp. z o.o. jest wydawnictwem wielu kursów językowych oraz serii popularno naukowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest zakup wydawnictwa „Kosmos – Tajemnice Wszechświata” w cenie 9,30 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie koszty uczestnictwa w olimpiadzie wiedzy.
Korzyści wynikające z przystąpienia do olimpiady przewyższają wymienioną kwotę. Są to:
– udział w konkursie,
– pogłębianie wiedzy,
– możliwość wylosowania cennych nagród.

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który zakupi wydawnictwo „Kosmos – Tajemnice Wszechświata” w cenie 9,30 zł. Nauczyciel zgłaszający szkołę do udziału w konkursie może odliczyć od łącznej kwoty 10 zł (koszt wpłaty na konto, koszt odesłania kart odpowiedzi). Zgłoszenia szkoły można dokonać do dnia 21 marca 2018 roku za pośrednictwem jednego ze sposobów:
– wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy pocztą
tradycyjną na adres:
Amercom S.A. Oddział Poznań
61-005 Poznań, ul. Główna 12 ;
– wysłać skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: oxford@amercom.com.pl.

AMERMEDIA SP. Z O.O.
76-200 Słupsk, ul. Św. Klary z Asyżu 13

UWAGA NOWY NUMER KONTA
mBank SA O. Korporacyjny Poznań
82 1140 1124 0000 5477 6900 1006

z dopiskiem OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS

Dowód wpłaty należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóźniej w dniu konkursu. Szkoły, które nie dostarczą dowodu wpłaty nie otrzymają nagród oraz wyników.

7. Konkurs Językowy OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS jest jednorazowy (bez eliminacji wstępnych) i przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach dania 13 kwietnia 2018 roku od 10.00 do 11.00 (45 minut testu i czas na sprawy organizacyjne).
Testy są przygotowywane w ten sposób, aby uczeń bez pośpiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Test powinien zakończyć się o godzinie 11.00. Istotne jest, jeśli uczeń nie zajmuje miejsca w osobnej ławce, aby wpisać na karcie również nazwisko osoby siedzącej obok. W ten sposób sprawdzamy stopień podobieństwa odpowiedzi uczniów sąsiadujących ze sobą dla uwiarygodnienia wyników.
Uwaga: W czasie testu nie wolno używać słowników. Karty odpowiedzi należy wypełnić czarnym lub ciemnoniebieskim długopisem.

Po zebraniu wypełnionych kart odpowiedzi należy przeliczyć i wypełnić puste miejsca na załączonej kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną z kartami odpowiedzi należy w dniu 13 kwietnia 2018 roku wysłać pocztą, listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Amercom S.A. Oddział Poznań, ul. Główna 12, 61-005 Poznań. Karty odpowiedzi oddane po terminie nie będą odczytane, a tym samym uczniowie stracą szansę uzyskania nagrody.

8. Testy wraz z kartami odpowiedzi powinny znaleźć się w szkołach do 12 kwietnia 2018 roku (w przypadku ich braku prosimy o kontakt z biurem w Poznaniu drogą telefoniczną lub elektroniczną oxford@amercom.com.pl).

9. Prawidłowo wypełnione karty odpowiedzi są podstawowym elementem Konkursu Językowego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS

10. Wyniki zostaną ogłoszone do 8 czerwca 2018 roku i rozesłane drogą pocztową lub elektroniczną do szkół (w zależności od wskazań szkoły).

11. Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy popełnili nie więcej niż 5 błędów. Jeden błąd to strata 4 punktów. Miano:
– laureata I stopnia z wyróżnieniem otrzyma uczeń z maksymalną liczbą 100 pkt.
– laureata I stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 96 pkt.
– laureata II stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 92 pkt.
– laureata III stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 88 pkt.
– laureata IV stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 84 pkt.
– laureata V stopnia otrzyma uczeń, który uzyskał przynajmniej 80 pkt.

Wśród laureatów I stopnia z wyróżnieniem zostaną rozlosowane nagrody główne, dodatkowo każdy uczestnik, który uzyska maksymalną liczbę punktów (100), otrzyma zestaw czterech płyt z serii „Samoloty Świata”.

 

12. Wydawnictwo Amermedia Sp. z o.o. jest fundatorem nagród motywacyjnych. Nagrody będą przekazywane laureatom zgodnie z wynikami testu. Główni Nagrodzeni są zobowiązani zapłacić podatek od wygranej zgodnie z ustawą o podatku dochodowych od osób fizycznych.

13. Organizatorzy OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS otrzymają stylowe pudełko na biżuterię. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie co najmniej 10 uczestników. Wszystkie nagrody gwarantowane dla uczniów i nauczycieli zostaną wysłane w jednej przesyłce do 8 czerwca 2018 roku. Przedmioty mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.

15. Wszelkie aktualności o OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS można znaleźć w Internecie na stronie www.oxfordplus.pl

16. Amermedia Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z ważnych przyczyn organizacyjnych, nie później jednak niż na 10 dni przed data testu organizowanego w szkołach. W przypadku odwołania pełne koszty zostaną zwrócone.

Biuro OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS-LINGUA.PLUS czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00,
ul. Na Miasteczku 12, Poznań, tel. 61-8583849,
e-mail: oxford@amercom.com.pl

PREZENT DLA ORGANIZATORA: STYLOWE PUDEŁKO NA BIŻUTERIĘ